مناقصه شهرداری افوس

آگهی مناقصه نوبت اول شهرداری افوس

      شهرداری افوس به استناد موافقتنامه شماره ۵۴۷۷۲/۵/۲۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۳معاونت محترم برنامه ریزی استانداری اصفهان در نظر دارد آسفالت معابر شهر افوس را با اعتبار  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (یک میلیارد ) ریال از محل اعتبارات استانی طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداری بر اساس قیمت هرتن آسفالت شامل خرید بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح از طریق آگهی استعلام و با شرایط ذیل به پیمانکار واگذار نماید.

شرکت کنندگان باید دارای صلاحیت فنی بوده و این صلاحیت به تایید دفتر فنی استانداری اصفهان یا معاونت  برنامه ریزی استانداری  رسیده باشد .

پیشنهاد دهندگان باید منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند .

پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنی پروژه مذکور تا آخر وقت اداری روز دو شنبه  مورخ۷ /۷/۱۳۹۳ به شهرداری افوس مراجعه و پس از واریز مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب جاری ۲۱۸۹۹۷۶۶۵ شهرداری افوس نزد بانک کشاورزی نسبت به خرید نقشه ومشخصات و فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند .

پیشنهاد دهندگان باید معادل ۵% کل اعتبار را به صورت وجه نقد به حساب ۲۱۷۱۱۲۰۳۵۴۰۰۴ نزد بانک ملی واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .

پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۲ صبح روز چهار شنبه مورخ۹/۷/۱۳۹۳در دوپاکت (الف و ب )لاک و مهر شده که پاکت الف محتوای برگ استعلام و نقشه و مشخصات و ضمانت نامه بانکی پیمانکار و پاکت ب محتوای برگ پیشنهاد خود را باید به حروف نوشته و زیر آن مهر و امضاء شده باشد را به دبیر خانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .

پیشنهادات رسیده در ساعت ۱۰ صبح روزپنج  شنبه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۳ با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری تشکیل می گرددباز و قرائت خواهد شد .

حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنها در کمیسیون آگهی مناقصه آزاد است .

کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی استعلام رسیده یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کمیسیون ظرف مدت یک هفته پیشنهادات رسیده را بررسی و نتیجه را اعلام خواهد کرد .

سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرار داد با نفر اول نزد شهرداری باقی خواهد ماند . چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرار اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرار داد با نفر دوم منعقد خواهد شد و چنانچه نفر دوم نیز حاضر به عقد قرار داد نشد سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرار داد با نفر سوم بسته خواهد شد . برنده استعلام در هنگام عقد قرار داد باید معادل ۱۰% کل پیمان را به عنوان ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی به حساب  ۲۱۷۱۱۲۰۳۵۴۰۰۴ شهرداری افوس نزد بانک ملی واریز نمایندو رسید آن را به شهرداری تسلیم نماید .

کسورات قانونی نظیر بیمه و مالیات و عوارض و غیره طبق مقررات از صورت وضعیتها کسر خواهد شد .

تذکر مهم :وجود ضمانت نامه بانکی یا فیش سپرده  جهت شرکت در مناقصه ضروری می باشد .  

    روح اله بابائی شهردار افوس

/ 1 نظر / 19 بازدید
محمد

فدای داری