مزایده نوبت چهارم شهرداری افوس

آگهی مزایده نوبت چهارم  شهرداری افوس

             شهرداری افوس به استناد مصوبه شماره ۵۷ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۳  و اصلاح قیمت شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر افوس در نظر دارد ۳ قطعه زمین مسکونی را واقع در شهر افوس به صورت مزایده بشرح زیر به فروش برساند. لذا از کلیه خریداران دعوت به عمل می آید آخرین قیمت پیشنهادی خود را در پاکت لاک و مهر شده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ۱۳/۷/۱۳۹۳ به شهرداری افوس تحویل و رسید دریافت نمایند .

۱-زمین متعلق به شهرداری پلاک شماره ۱۷ به مساحت (۲۷۵/۸ متر مربع) هر متر مربع ۸۰۰۰۰۰ ریال

 ۲- پلاک شماره ۳ به مساحت ۲۰۰ متر مربع از تفکیک زمینهای آقای فیروز قارداشی از قرار هر متر مربع ۷۰۰۰۰۰ ریال

۳- زمین واگذار شده توسط آقای حاج حسین اسماعیلی به مساحت ۱۶۷۶ متر مربع با قیمت پایه هر متر مربع ۵۰۰۰۰۰ ریال

شرایط مزایده :

۱-پیشنهاد دهندگان باید ۵% کل مبلغ قیمت پایه را به حساب سپرده شهرداری افوس به شماره۳۸۴۹۱۱۴۷۱ نزد بانک کشاورزی واریز و یا معاد ل آن ضمانت نامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .

۲-نفر اول ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه باید نسبت به خریداری زمین اقدام نماید در غیر این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۳-سپرده نفر دوم و سوم تا انعقاد قرار داد و تنظیم صورت جلسه با نفر اول نزد شهرداری باقی خواهد ماند .

۴-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده  یا مبهم و مخدوش باشند ترتیب اثر نخواهد داد و  به پیشنهاداتی که فاقد فیش سپرده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۵-متقاضیان می توانند جهت دریافت نقشه و مشخصات زمینهای فوق  در ساعات اداری به شهرداری افوس مراجعه نمایند .

پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۳ در جلسه ای که باحضور اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری افوس تشکیل می گردد باز و قرائت خواهند شد .

                                                                                                                                                                 روح اله بابائی:   شهردار افوس 

/ 0 نظر / 15 بازدید