مزایده

شهرداری افوس در نظر دارد

چند قطعه زمین مسکونی را به مزایده بگذارد

همشهریانی که مایل به شرکت در مزایده هستند

مبلغ پیشنهادی خود را تا تاریخ 93/5/5 به شهرداری افوس

ارائه دهند.

برگرفته شده ازوبگاه افوس من « afous.blog.ir»

/ 2 نظر / 9 بازدید

مناقصه يا مزايده

مناقصه يا مزايده زمين كجا هست